Hizmet Sözleşmesi

 Anasayfa / Hizmet Sözleşmesi

Madde 1 – TARAFLAR
Bir tarafta Odunluk Mah. Akpınar Cad. Şentürkler İş Merkezi No:7 Daire:3-4 Nilüfer/BURSA adresinde mukim ADOSİN TURİZM LTD. ŞTİ. (Kısaca BURSA WEB TASARIM olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ………………………………………………………………….. adresin de mukim BURSA ÖZEL AKADEMİK DİL KURSU arasında (Kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır.) aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

Madde 2 – KONU
İşbu sözleşme MÜŞTERİ‘nin web sitesi yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu web tasarımlarının BURSA WEB TASARIM tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır.

Madde 3 – MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu sistemini ve söz konusu sistemin çalışabilmesi için gerekli bilumum yazılım/donanım ihtiyaçlarının kendisi tarafından karşılanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve metin bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ‘nin gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden BURSA WEB TASARIM sorumlu tutulamaz. Bu halde, gecikme süresi teslim süresine eklenir.

3.3 MÜŞTERİ, BURSA WEB TASARIM tarafından üretilen tasarımlarda kullanılan özel grafik, tasarım, çizim, harita, model, animasyon, logo, amblem ve yazı tipinin manevi haklarının BURSA WEB TASARIM’a ait olduğunu, ancak bunların tüm mali haklarını alıp mülkiyetine geçtiğini, bu grafiklerin hiçbir şekilde işbu sözleşmenin amacına aykırı çoğaltıp, dağıtmayacağını, sözleşmede yazılı web sitesinden başka elektronik veya basılı bir mecrada kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4 MÜŞTERİ, işbu sözleşme konusunun gerçekleştirilmesi bakımından kullanılmak üzere sunduğu tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazı ve diğer her tür içeriklerin kendisine ait olduğunu, bu içeriklerin yasaya ve genel ahlâk kurallarına aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hallerde, BURSA WEB TASARIM’ın hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur.

3.5 MÜŞTERİ yapım aşamasında üzerinde çalışılan tasarımı bütün olarak değiştirme talebinde bulunduğunda, sözleşme tutarının %………’si kadar fark ödeyeceğini kabul eder. Bütün olarak değiştirmeden kasıt, mevcut tasarımın en az %50’sinden fazlasının değiştirilmesidir.

3.6 MÜŞTERİ, BURSA WEB TASARIM’nın onay için göndermiş olduğu her çalışmayı en geç 72 saat içinde uygun olup olmadığını denetleyerek BURSA WEB TASARIM’a onay verecektir. Bu süre içinde olumlu / olumsuz bir cevap verilmediği takdirde, MÜŞTERİ çalışmayı onaylamış sayılır.

Madde 4 – BURSA WEB TASARIM’ın YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1 BURSA WEB TASARIM, işbu sözleşme konusu olan ve MÜŞTERİ’nin ihtiyaç duyduğu tasarım ve yazılım hizmetini vermekle yükümlüdür.

4.2 BURSA WEB TASARIMMÜŞTERİ‘ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları söz konusu hata ve sorunların tespitinden itibaren 24 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Veritabanı kodlarındaki ve animasyonlardaki düzeltmeler 7 gün içinde yapılacaktır.

4.3 BURSA WEB TASARIMMÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım ve veritabanı kodlarında değişikliği gerektiren düzeltmeler ve sayfa eklemeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.4 BURSA WEB TASARIMMÜŞTERİ için hazırlanmış tasarımlar bakımından bütün olarak tasarım değişikliğini gerektirmeyen düzeltmeler için gerekli etüdü tamamladıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.5 Web sitesinin taslak yayımı … gün, bitmiş yayımı …. gün içinde yapılacaktır. BURSA WEB TASARIMMÜŞTERİ tarafından talep edilmesi durumunda bütün şifreleri teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 5 – HİZMET BEDELİ
5.1 Hizmet bedeli ……………………. TL + KDV olarak belirlenmiştir.
5.2 MÜŞTERİ, Hizmet Bedel’inin 1/2 si iş başlangıcında peşin olarak, kalan 1/2’sini tasarım sürecinin bitiminde BURSA WEB TASARIM’ın banka hesabına ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3 Ödemelerin yapılmaması durumunda, BURSA WEB TASARIM taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir.
Madde 6- HİZMET SÜRESİ VE FESİH
6.1    İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi 365  gün olarak belirlenmiş olup bu süre BURSA WEB TASARIM tarafından tasarım ve web yazılımına uygulamanın gerçekleştirilmesi için gerekli tüm dokümanların verilmesi ile başlar. Sözleşme süresinin sona ermesinden 30 gün önce tarafların bu konuda anlaşmış olması halinde hizmet süresi ücret mukabilinde uzatılır.
6.2    Bu sözleşmenin uygulanmasında, taraflardan birinin, yüklendiği asli edimlerden veyahut sözleşmenin esaslı unsurlarından birini, zamanında ve/veya eksik ve/veya hiç ifa etmemesi halinde, diğer taraf, yazılı düzeltme bildiriminde bulunarak, ihlal eden tarafa, aykırılığın giderilmesi için, 5 işgünü süre tanır. Tanınan süre içinde sözleşmeye aykırılık giderilmediği takdirde, ihlale uğrayan taraf, sözleşmeyi tek taraflı olarak, yazılı bir ihtara gerek olmaksızın ve herhangi bir nam altında tazminat ödemek zorunda olmaksızın feshedebilir. İhlal eden taraf, ihlale uğrayan tarafın bu sebeple uğradığı her türlü zararı tazmin eder.
Madde 7 – GİZLİLİK
İşbu sözleşmenin ifası sırasında, taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları ve kamuya açık olmayan tüm bilgiler gizli bilgi mahiyetindedir. Taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları bu bilgileri, hiçbir suretle sözleşme amacının yerine getirilmesi dışında kullanmamayı, diğerinin yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 8 – TEBLİGATLAR
İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmenin 1. maddesinde yazılı adresleri, yasal ikametgâh olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Madde 9 – ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ
Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.
Madde 10 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde BURSA mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 10(on) maddeden ve 2 (iki) sayfadan oluşan işbu sözleşme ……../……./ 2016 tarihinde 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiştir

Bizimle irtibata geçmek ve teklif almak için 0224 334 02 94